Andmekaitse deklaratsioon

Üldine informatsioon

Meie, Viessmann Ref Baltics OÜ (järgnevalt „Viessmann“ või „meie“) oleme osa Viessmanni grupist, võtame Teie isikuandmete kaitset väga tõsiselt ja järgime rangelt praegu kehtivate andmekaitseseaduste eeskirju. Siia alla kuulub eelkõige isikuandmete kaitse üldmäärus (järgnevalt „GDPR“, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679.  

Isikuandmeid kogutakse meie veebilehtedel ning meie rakenduste ja teenuste kasutamisel ainult vajalikus ulatuses ja neid töödeldakse sihipäraselt. Isikuandmed on andmed, mille alusel on võimalik Teie isik tuvastada või Teiega seotud muud andmed.

Vastutav töötleja föderaalse andmekaitseseaduse / GDPRi tähenduses:

Viessmann Ref Baltics Oü
Ehitajate tee 108
13517 Tallinn, Eesti
Tel: +372 675 5150
E-mail: info.ee@viessmann.com 

Töötlemine Viessmanni grupi raames

Viessmanni gruppi kuuluvatel teistel ettevõtetel on õigus kogutud andmeid töödelda või neid edastada, kui:

 • olete andnud selleks teises kohas (nt märkus päringuvormil) sõnaselge ja informeeritud nõusoleku,
 • see on otstarbekuse ja tööjaotuse tõttu Viessmanni grupi raames vajalik; selleks on Viessmanni grupis sõlmitud vastavad lepingulised kokkulepped,
 • vastutav töötleja annab andmed kasutada pseudonümiseeritult ja vastutav töötleja tagab, et grupi tellimuse saanud ettevõttel ei ole võimalik neid andmeid de-pseudonümiseerida või
 • vastutav töötleja salvestab andmed anonümiseeritult ja sel viisil salvestatud andmetele ei laiene enam andmekaitsealased sätted.

Edastamine kolmandates riikides

Viessmanni grupi ettevõtted töötlevad/edastavad Teie poolt kasutada antud andmeid Saksamaa, Euroopa Liidu ning kolmandate riikide (k.a USA) ettevõtetes/ettevõtetele, kus on piisav andmekaitse tase vastavalt GDPRi artiklile 45 või asjakohased kaitsemeetmed vastavalt GDPRi artiklile 46. 

Andmekaitse eeskirjade ulatus

Alljärgnevad eeskirjad annavad Teile ülevaate, kuidas me andmekaitset tagame, millist liiki andmeid millisel eesmärgil ja millisel õiguslikul alusel kogutakse ja töödeldakse. Eeskirjad kehtivad põhimõtteliselt kõikide veebilehtede ja rakenduste kohta, mille eest Viessmann vastutab. Kui Viessmanni veebilehed ja rakendused erinevad käesolevatest andmetöötluse põhimõtetest või täiendavad neid enda omadega, siis tõstetakse see vastavatel veebilehtedel või rakendustes sobival viisil esile.

Käesolevad andmekaitse eeskirjad koosnevad neljast osast:

 • Esimene osa (Sätted ärikasutajate jaoks) kehtib Viessmanni teenuste ärikasutajatele. 
 • Teine osa (Sätted kandideerijate jaoks) kehtib Viessmanni teenuste erakasutajatele seoses kandideerimistega. 
 • Kolmas osa (Üldine teave ja sätted Viessmanni veebilehtede ja rakenduste jaoks) kehtib kõikidele kasutajatele, kes kasutavad Viessmanni teenuseid või veebilehti ja rakendusi. 
 • Neljas osa (Teave andmesubjekti õiguste kohta) kehtib kõikidele kasutajatele, kelle andmetele andmekaitsealane õigus laieneb, kuid mitte juriidilistele isikutele.

Lisaks võivad meie veebilehed sisaldada linke teiste pakkujate veebilehtede juurde, millele käesolevad andmekaitse eeskirjad ei laiene.

I. Sätted ärikasutajate jaoks

Andmekaitse eeskirjade see osa kehtib ainult ärikasutajatele, nt käsitööettevõtted, tööstusettevõtted, kohalikud omavalitsused, äriettevõtted, projekteerijad, arhitektid jne ja ainult niivõrd, kui kontaktisikud need isikuandmed meie veebilehtedel ja meie rakendustes kasutada annavad.

Viessmann kogub ja töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
Kliendipäringute vahendamine,
Vahendamine päringu esitanud klientidele,

Kui annate oma isikuandmed meie käsutusse, kasutame neid ainult Teie päringutele vastamiseks, Teiega sõlmitud lepingute käsitlemiseks, tehniliseks halduseks, sisselogimistegevusteks ja vastavatel veeblehtedel või rakendustes pakutavate teenuste jaoks.

Salvestatud isikuandmed kustutatakse, kui võtate salvestamiseks antud nõusoleku tagasi, kui Teie teavitamine ei ole salvestamise eesmärgi täitmiseks enam vajalik või kui nende salvestamine on muudel seaduslikel alustel lubamatu. Palun pöörduge selleks aadressil info.ee@viessmann.com. Sellisel juhul Teie andmed kustutatakse või kui need on tõendamise, arveldamise ja/või raamatupidamise eesmärkidel veel vajalikud, säilitatakse nende eesmärkide täitmiseks. 

Kui annate oma isikuandmed meie käsutusse, kasutame neid Teie päringutele vastamiseks, Teie nõustamispäringu käsitlemiseks ja täitmiseks, tehniliseks halduseks, sisselogimistegevusteks ja vastavatel veeblehtedel või rakendustes pakutavate teenuste jaoks. Õiguslik alus on GDPRi artikli 6 lõike 1 esimene lause punkt b või Teie nõusolek. 

II. Sätted kandideerijate jaoks

Andmekaitse eeskirjade see osa kehtib isikutele, kes kandideerivad ametikohtadele Viessmann grupi ettevõtetes või kolmandates ettevõtetes, kellele Viessmann annab töökuulutuste jaoks kasutada platvormi või partnerprogrammi. See kehtib ainult niivõrd, kuivõrd need kandideerijad edastavad isikuandmeid Viessmannile kandideerimismenetluse raames, nt kandideerimine paberil, e-kirjaga, lisaga kontaktvormidel Viessmanni hallatavates portaalides või kolmandate isikute elektrooniliste tööbörside kasutamine vastavalt vajalikule sisule, ka muude riigis kehtivate seaduste alusel. Paberil edastatud kandideerimisdokumendid skaneeritakse ja salvestatakse meie süsteemides, paber käideldakse seejärel kooskõlas andmekaitseseadustega, sertifitseeritud teenuseosutajate kaudu.

Kasutame Teie isikuandmeid ainult Teie kandideerimistaotluse käsitlemiseks ja käesolevate andmekaitse eeskirjadega nõustumise alusel. Teie dokumentidega saavad tutvuda Viessmann Ref Baltics Oü, grupi vastava ettevõtte personali eest vastutavad isikud ning juhtivtöötajad ja teised värbamisega tegelevad töötajad valdkonnas, kuhu töötajat otsitakse. Veel üks töötlemise vorm on anonümiseeritud töötlemine töökohtade täitmise edukuse ja kasutatud tehniliste kandideerimiskanalite ning kandideerijate esitatud oskuste (samuti anonümiseeritult) mõõtmise eesmärgil.

Kandideerija salvestatud isikuandmed kustutatakse automaatselt kõige varem 4, aga hiljemalt 6 kuu möödudes alates hetkest, kui kandideerijat teavitati, et töökohale ei valitud teda ja muud seadusesätted ei ole sellega vastuolus. Tähtaeg tuleneb üldise võrdõiguslikkuse seaduse sätetest. Teie andmed säilitatakse meie päringu alusel meie süsteemis ainult Teie sõnaselge nõusoleku alusel, et neid tulevikus teiste töökuulutuste puhul arvesse võtta.

Paberil kandideerimisdokumentide saatmisel nt omal algatusel, ilma meie elektroonilistes kanalites olevatele töökuulutustele viitamata, saadetakse Teile käesolevate andmekaitse eeskirjade kokkuvõte koos Teie kirja kättesaamiskinnitusega või siiski hiljemalt siis, kui me ära ütleme.

III. Üldine teave ja sätted Viessmanni veebilehtede ja rakenduste jaoks

Käesolevad sätted kehtivad lisaks era- ja ärikasutajatele kehtivatele sätetele Viessmanni veebilehtede ja rakenduste jaoks. Meie rakenduste jaoks on osaliselt olemas täiendavad eraldi andmekaitse eeskirjad. 

Andmetöötlus meie veebilehtede avamisel ja meie rakenduste kasutamisel

Viessmann kogub ja salvestab oma serverites automaatselt logifailide teavet, mida Teie veebilehitseja või rakendus meile edastab. Neid andmeid ei ole Viessmannil võimalik üksikisikutega seostada. Neid andmeid ei viida kokku teiste andmeallikatega. Need on:

 • Veebilehitseja tüüp/versioon
 • Kasutatav operatsioonisüsteem
 • Referrer URL (eelnevalt külastatud lehekülg)
 • Päringu esitanud arvuti hostinimi (IP-aadress)
 • Serveripäringu kellaaeg

IP-aadress on teie arvuti maailmas kehtiv tuvastus, mille annab teie internetiteenuse pakkuja välja ja mis koosneb praegu kõige tavalisemas vormis (IPv4) neljast arvublokist, mida eraldavad punktid. Enamasti ei kasuta erakasutajad püsivat IP-aadressi, kuna see antakse neile ajutiselt teie teenusepakkuja poolt (nn "dünaamiline IP-aadress"). Püsivate IP-aadresside (nn "staatilised IP-aadressid") puhul on kasutajaandmete selge määramine selle funktsiooni abil tehniliselt lihtne.

Märgitud andmeid töödeldakse meie poolt järgmistel eesmärkidel:

 • Tagamaks sujuvat ühendust veebisaidiga 
 • Tagamaks mugavat kasutamist eespool mainitud veebisaidil 
 • Süsteemi turvalisuse ja stabiilsuse hindamine 
 • Lisaks haldus- ja statistilistel eesmärkidel 

Serveri logifailide isikuandmeid töödeldakse Art. 6 lõike 1 lit. f DSGVO alusel. See volitus võimaldab isikuandmete töötlemist vastutava isiku "õigustatud huvides", eeldusel et teie põhiõigused, vabadused või huvid ei ületu. Meie õigustatud huvi seisneb halduse lihtsustamises ja häkkimise avastamise ja jälgimise võimes. Saate igal ajal vastu seista sellele andmete töötlemisele, kui teie konkreetses olukorras on põhjuseid, mis on vastuolus andmete töötlemisega. Piisab e-kirja saatmisest andmekaitsespetsialistile. Meie õigustatud huvi tuleneb eespool loetletud andmete kogumise eesmärkidest. Mingil juhul ei kasuta me kogutud andmeid järelduste tegemiseks teie isiku kohta. 

Serveri logifailid eespoolnimetatud andmetega kustutatakse automaatselt 30 päeva pärast või anonüümseks muutmisega statistika jaoks kasutamise korral. Jätame endale õiguse säilitada serveri logifailid kauem, kui on olemas asjaolud, mis viitavad volitamata juurdepääsu eeldusele (nagu häkkimise katse või nn DDOS-rünnak). 

Linkimine välistele veebisaitidele

See andmekaitse avaldus kehtib ainult Viessmanni veebisaitidele ja rakendustele. Need võivad sisaldada linke kolmandate osapoolte veebisaitidele. See andmekaitse avaldus ei laiene nendele. Kui lahkute Viessmanni veebisaitidelt ja rakendustelt, et külastada kolmanda osapoole teenuseid, soovitame teil hoolikalt läbi lugeda ka selle pakkuja andmekaitse avaldus. 

Teave küpsiste ja analüüsivahendite kasutamise kohta

Isikuandmete töötlemine küpsiste ja analüüsivahendite (nagu Google Analytics ja Google Tag Manager, Google Adwords Conversion Tracking, kolmanda osapoole küpsised, retargeting-tehnoloogiad, Google Remarketing, Facebook Remarketing ja Inspectlet) abil põhineb Art. 6 lõike 1 lit. f DSGVO alusel. See volitus võimaldab isikuandmete töötlemist vastutava isiku "õigustatud huvides", eeldusel et teie põhiõigused, vabadused või huvid ei ületu. Meie õigustatud huvi seisneb meie veebisaidi kasutamise analüüsimises. 

Isikuandmete töötlemine Google AdWordsi (loetlege kõik retargeting-tehnoloogiad) abil põhineb Art. 6 lõike 1 lit. f DSGVO alusel. See volitus võimaldab isikuandmete töötlemist vastutava isiku "õigustatud huvides", eeldusel et teie põhiõigused, vabadused või huvid ei ületu. Meie õigustatud huvi seisneb sihitud reklaamide isikupärases kuvamises ja reklaami efektiivsuse statistilises analüüsis (nt kui palju reklaamibänneri klõpsud on viinud ostuni meie veebisaidilt). 

Viessmann kasutab oma veebilehtedel ja rakendustes mitmes kohas nn küpsiseid. Nende eesmärk on muuta meie pakkumine kasutajasõbralikumaks, tõhusamaks ja turvalisemaks. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis paigutatakse Teie arvutisse ja mille Teie veebilehitseja salvestab. Enamik meie kasutatud küpsistest on niinimetatud sessiooniküpsised. Need kustutatakse automaatselt pärast Teie külastust. Küpsised ei põhjusta Teie arvutis kahju ja ei sisalda viiruseid.

Viessmann kasutab sel eesmärgil ka analüüsivahendeid, näiteks Webtrends või Google Tag Manager (Firebase). Kasutada antud ja kasutatud andmeid kogutakse ja säilitatakse täielikult anonümiseeritult. Neid andmeid säilitatakse teatud asjaoludel ka väljaspool Saksamaad või Euroopa Liitu. 

Analüüsivahendite ja jälgimistehnoloogiate rakendamisel ja kasutamisel anonümiseerime isikuandmed võimalikult kiiresti kas siis pakkuja lehekülgedel, vastavate lepingute alusel või meie esmakasutamise raames, nii et Teie teabe saamise õigus ei laiene kõikidele alljärgnevalt loetletud tehnoloogiatele.

Tehes oma veebilehitsejas või rakendustes või töötavas operatsioonisüsteemi keskkonnas (iOS, Android) vastavad seadistused, on Teil võimalik selliste andmete edastamist ära hoida, see viib aga teatud asjaoludel probleemideni pakutava sisu või teenuse avamisel, kasutamisel või funktsionaalsuses.  


Kolmandate isikute küpsised

Viessmann kasutab reklaamipartnereid, kes aitavad kujundada internetisisu ja veebilehti Teie jaoks huvitavamaks. Seetõttu salvestatakse veebilehtede külastuse ajal Teie kõvakettale ka partnerettevõtete küpsiseid. Tegemist on ajutiste/püsiküpsistega, mis pärast ettenähtud aega automaatselt kustutatakse. Need ajutised või püsiküpsised (eluiga 14 päeva kuni 10 aastat) salvestatakse Teie arvuti kõvakettale ja need kustuvad pärast ettenähtud aega ise. Ka meie partnerettevõtete küpsised sisaldavad ainult pseudonümiseeritud, enamasti isegi anonümiseeritud andmeid. Tegemist on näiteks andmetega selle kohta, milliseid tooteid Te olete vaadanud, kas midagi osteti, milliseid tooteid otsiti jne. 

Selle käigus koguvad mõned meie reklaamipartnerid ka väljaspool veebilehti teavet selle kohta, milliseid lehekülgi Te olete eelnevalt külastanud või milliste toodete vastu olete näiteks huvi tundnud, et näidata Teile sel viisil reklaami, mis Teie huvidele võimalikult hästi vastab. Neid pseudonümiseeritud andmeid ei koondata ühelgi ajahetkel kokku Teie isikuandmetega. Nende eesmärk on eranditult anda meie reklaamipartneritele võimalus pöörduda Teie poole reklaamiga, mis võiks Teile ka tegelikult huvi pakkuda. 

Retargeting-tehnoloogiad

Meie veebilehed kasutavad selleks niinimetatud retargeting-tehnoloogiad. Kasutame neid tehnoloogiaid, et kujundada internetisisu Teie jaoks huvitavamaks. See tehnika võimaldab pöörduda meie partnerite veebilehtedel internetikasutajate poole, kes on juba meie poe ja toodete vastu huvi tundnud. Oleme veendunud, et isikustatud, huvidega seotud reklaami näitamine on internetikasutaja jaoks üldjuhul huvitavam kui reklaam, millel selline isiklik seos puudub. Nende reklaamivahendite näitamine meie partnerite lehekülgedel toimub küpsisetehnoloogia ja eelneva kasutamiskäitumise analüüsi alusel. Seda liiki reklaami näidatakse täielikult pseudonümiseeritult. Kasutajaprofiile ei koondata kokku Teie isikuandmetega.

Meie lehekülje kasutamisel nõustute sellega, et kasutatakse niinimetatud küpsiseid ja seega kogutakse, salvestatakse ja kasutatakse Teie kasutusandmeid. Teie küpsistes sisalduvaid andmeid säilitatakse edasi pärast veebilehitseja sessiooni lõppu, et neid oleks näiteks võimalik järgmine kord, kui veebilehti külastate, uuesti näidata. Teil on võimalik see nõusolek igal ajal edasiulatuvalt tagasi võtta, kui keeldute oma veebilehitseja seadistustes küpsiste kasutamisest.

IV. Teave andmesubjektide õiguste kohta

Andmekaitse eeskirjade see osa annab lisateavet Teie kui andmesubjekti õiguste teostamise kohta Viessmanni suhtes. 

Teie identiteet

Selleks et teostada andmesubjektide õigusi GDPRi alusel, võib olla vajalik, et juhul kui on tegemist isikuandmetega, mida kogutakse lepinguliste suhete alusel, küsib Viessmann pisteliselt või põhjendatud kahtluste esinemise korral lisateavet Teie identiteedi tõendamiseks. See on nii eelkõige juhul, kui on esitatud elektroonilises vormis teabenõue, kuid saatja andmetest ei ole võimalik teha järeldusi asjaomase füüsilise isiku kohta. 

Teie õigused

 • to request information about your personal data processed by us in accordance with Article 15 DSGVO. In particular, you may request information about the purposes of processing, the category of personal data, the categories of recipients to whom your data has been or will be disclosed, the planned storage period, the existence of the right to rectification, deletion, restriction of processing or objection, the existence of a right of appeal, the origin of your data, if this has not been collected by us, and the existence of automated decision-making including profiling and, if applicable, meaningful information about its details;
 • to immediately request the correction of incorrect or incomplete personal data stored by us in accordance with Article 16 DSGVO;
 • to request the deletion of your personal data stored by us in accordance with Article 17DSGVO, unless processing is necessary to exercise the right to freedom of expression and information, to fulfil a legal obligation, for reasons of public interest or to assert, exercise or defend legal claims;
 • pursuant to Article 18 of the DSGVO, to restrict the processing of your personal data if you dispute the accuracy of the data, if the processing is unlawful but you refuse to delete the data and we no longer need the data, but if you need it to assert, exercise or defend legal claims or if you have filed an objection to the processing pursuant to Article 21 of the DSGVO;
 • to receive, in accordance with Article 20 DSGVO, the personal data you have provided to us in a structured, current and machine-readable format or to request the transmission to another person responsible;


Lisateave – kontaktandmed

Teie usaldus on meile tähtis. Seetõttu soovime anda Teile igal ajal aru Teie isikuandmete töötlemise koha. Kui Teil on küsimusi, millele Te käesolevatest andmekaitse eeskirjadest vastust ei leidnud või kui soovite mingil hetkel põhjalikumat teavet, võtke palun meiega ühendust:

Viessmann Ref Baltics OÜ 
Ehitajate tee 108
EE-12915 Tallinn
Eesti
+372 675 5150
info.ee@viessmann.com

või

Vastavalt GDPRi artikli 13 lõike 2 punktile d esitame Teile siin kaebeõiguse teostamiseks vajaliku teabe:

Pädev järelevalveasutus

Estonian Data Protection Inspectorate (Andmekaitse Inspektsioon)
Väike-Ameerika 19
10129 Tallinn
Tel. +372 6274 135
Fax +372 6274 137
e-mail: info@aki.ee

Märkus turvalisuse kohta

Pingutame selle nimel, et salvestada Teie isikuandmed tehnilisi ja korralduslikke võimalusi kasutades nii, et need ei ole kolmandate isikute jaoks kättesaadavad. E-posti teel suheldes ei ole võimalik andmete täielikku turvalisust tagada, nii et konfidentsiaalse teabe korral soovitame Teil kasutada postiga saatmist.

Seisuga: september 2023