Viessmanni andmekaitse eeskirjad

Põhimõtteline teave

Meie, Viessmann Werke GmbH & Co. KG (järgnevalt „Viessmann“ või „meie“) oleme osa Viessmanni grupist, võtame Teie isikuandmete kaitset väga tõsiselt ja järgime rangelt praegu kehtivate andmekaitseseaduste eeskirju. Siia alla kuulub eelkõige isikuandmete kaitse üldmäärus (järgnevalt „GDPR“, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679. Viessmanni grupi moodustavad Viessmann GmbH & Co. KG sidusettevõtted. Need on ettevõtted, millele meil on võimalik avaldada otsustavat mõju.

Isikuandmeid kogutakse meie veebilehtedel ning meie rakenduste ja teenuste kasutamisel ainult vajalikus ulatuses ja neid töödeldakse sihipäraselt. Isikuandmed on andmed, mille alusel on võimalik Teie isik tuvastada või Teiega seotud muud andmed.

Vastutav töötleja föderaalse andmekaitseseaduse / GDPRi tähenduses:

Viessmann Külmasüsteemid Oü
Ehitajate tee 108
EE-12915 Tallinn
Eesti
+372 675 5150
info.ee@viessmann.com

Töötlemine Viessmanni grupi raames

Meie, Viessmann Werke GmbH & Co. KG ülesandel töötavad:

 • Viessmann Deutschland GmbH müügi ja turustamise eesmärkidel
 • VC/O GmbH veebilehtede ja rakenduste ning turustamise eesmärgil
 • Viessmann IT Service GmbH backend süsteemide käitamise eesmärgil
 • Viessmann PV + E GmbH ja Digital Energy Solutions GmbH & Co. KG müügi ja turustamise eesmärkidel

Viessmanni gruppi kuuluvatel teistel ettevõtetel on õigus kogutud andmeid töödelda või neid edastada, kui

 • olete andnud selleks teises kohas (nt märkus päringuvormil) sõnaselge ja informeeritud nõusoleku,
 • see on otstarbekuse ja tööjaotuse tõttu Viessmanni grupi raames vajalik; selleks on Viessmanni grupis sõlmitud vastavad lepingulised kokkulepped,
 • vastutav töötleja annab andmed kasutada pseudonümiseeritult ja vastutav töötleja tagab, et grupi tellimuse saanud ettevõttel ei ole võimalik neid andmeid de-pseudonümiseerida või
 • vastutav töötleja salvestab andmed anonümiseeritult ja sel viisil salvestatud andmetele ei laiene enam andmekaitsealased sätted

Edastamine kolmandates riikides

Viessmanni grupi ettevõtted töötlevad/edastavad Teie poolt kasutada antud andmeid Saksamaa, Euroopa Liidu ning kolmandate riikide (k.a USA) ettevõtetes/ettevõtetele, kus on piisav andmekaitse tase vastavalt GDPRi artiklile 45 või asjakohased kaitsemeetmed vastavalt GDPRi artiklile 46.

Andmekaitse eeskirjade ulatus

Alljärgnevad eeskirjad annavad Teile ülevaate, kuidas me andmekaitset tagame, millist liiki andmeid millisel eesmärgil ja millisel õiguslikul alusel kogutakse ja töödeldakse. Eeskirjad kehtivad põhimõtteliselt kõikide veebilehtede ja rakenduste kohta, mille eest Viessmann vastutab. Kui Viessmanni veebilehed ja rakendused erinevad käesolevatest andmetöötluse põhimõtetest või täiendavad neid enda omadega, siis tõstetakse see vastavatel veebilehtedel või rakendustes sobival viisil esile.

Käesolevad andmekaitse eeskirjad koosnevad viiest osast:

 • Esimene osa (Sätted erakasutajate jaoks) kehtib Viessmanni teenuste erakasutajatele.
 • Teine osa (Sätted ärikasutajate jaoks) kehtib Viessmanni teenuste ärikasutajatele.
 • Kolmas osa (Sätted kandideerijate jaoks) kehtib Viessmanni teenuste erakasutajatele seoses kandideerimistega.
 • Neljas osa (Üldine teave ja sätted Viessmanni veebilehtede ja rakenduste jaoks) kehtib kõikidele kasutajatele, kes kasutavad Viessmanni teenuseid või veebilehti ja rakendusi.
 • Viies osa (Teave andmesubjekti õiguste kohta) kehtib kõikidele kasutajatele, kelle andmetele andmekaitsealane õigus laieneb, kuid mitte juriidilistele isikutele.

Lisaks võivad meie veebilehed sisaldada linke teiste pakkujate veebilehtede juurde, millele käesolevad andmekaitse eeskirjad ei laiene.

I. Sätted erakasutajate jaoks

Andmekaitse eeskirjade see osa kehtib Viessmanni teenuste erakasutajatele. Teie andmete töötlemise õiguslik alus põhineb Teie nõusolekul, mille olete andnud käesolevate andmekaitse eeskirjadega nõustumisel.

Isikuandmete kasutamine ja kontrollimine

Teie esitatud isikuandmete alla kuulub eelkõige järgnev:

 • Teie nimi
 • Teie aadress (sihtnumber, linn, tänav ja majanumber, vajaduse korral aadressi laiendid)
 • Teie e-posti aadress
 • Teie sünnikuupäev
 • Teie sugu
 • Teie telefoni- ja/või mobiiltelefoninumber
 • Teie riik
 • Teie makseteave
 • Teie seni kasutatud küttefirma
 • Teie Viessmanni toote nimetus
 • Teie Viessmanni toote tootjanumber

Kui annate oma isikuandmed meie käsutusse, kasutame neid Teie päringutele vastamiseks, Teie nõustamispäringu käsitlemiseks ja täitmiseks, tehniliseks halduseks, sisselogimistegevusteks ja vastavatel veeblehtedel või rakendustes pakutavate teenuste jaoks. Õiguslik alus on GDPRi artikli 6 lõike 1 esimene lause punkt b või Teie nõusolek. Teil on õigus oma andmete kasutamiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Selleks pöörduge palun aadressil datenschutz@viessmann.com, märkides võimaluse korral juurde kasutatud teenuse/teenused.

Viessmanni poolt telefoni teel ühenduse võtmine

Kui olete meie andmekaitse eeskirjadega nõustunud ja teatanud meile küsimuse esitamise käigus oma telefoninumbri, võtame Teiega enne Teie küsimuse edastamist meie partnerettevõttele telefoni teel ühendust, et kontrollida Teie andmete õigsust, Teie probleem läbi arutada ja suunata Teid sobiva eriala ettevõttesse.


Teave Teie andmete edastamise kohta ja hinnang

Kui olete meie andmekaitse eeskirjadega nõustunud ja teatanud meile küsimuse esitamise käigus oma e-posti aadressi, teavitame Teid oma klienditeeninduse kaudu e-kirja teel Teie küsimuse käsitlemise hetkeseisust. Selleks saadame Teile muuhulgas teate meie vahendatava vastava eriala ettevõtte kontaktandmetega ning pärast Teie nõustamist võimaluse selle ettevõtte hindamiseks. Kui Te oma küsimuse esitamise käigus oma e-posti aadressi ei teata, ei ole meil kahjuks võimalik Teile erialast nõustamisteenust osutada.


Isikuandmete edastamine

Erialase nõustamisteenuse osutamiseks või vastava eriala ettevõtte vahendamiseks nõustamise ja/või Viessmanni sortimenti kuuluva kütteseadme või muu toote müügi, hoolduse või remondi eesmärgil edastame Teie nõusolekul Teie esitatud isikuandmed kolmandatele ettevõtetele, kes teevad partneritena meie ettevõttega koostööd ja tegutsevad Teie piirkonnas.

Nimetatud partneril palutakse Teiega kindlaksmääratud aja jooksul ühendust võtta, et viia läbi Teie küsitud erialane nõustamine ja/või pakkumuse koostamine. Sel eesmärgil võtab vastav ettevõte Teiega e-posti ja/või telefoni teel ühendust.


Teie andmete edasine töötlemine ja kustutamine

Lisaks ei edastata ega müüda Teie andmeid kolmandatele isikutele, st Viessmanni gruppi mittekuuluvatele isikutele või ettevõtetele. Salvestatud isikuandmed kustutatakse, kui võtate salvestamiseks antud nõusoleku tagasi, kui andmed ei ole salvestamise eesmärgi täitmiseks enam vajalikud või kui nende salvestamine on muudel seaduslikel alustel lubamatu.


Reklaam ja nõusolek reklaami saamiseks

Meie, st Viessmann Werke GmbH & Co. KG, Viessmann Deutschland GmbH, VC/O GmbH ja Viessmann PV + E GmbH teavitame Teid e-posti, posti või telefoni teel ainult Viessmanni toodetest ja teenustest ja küsitleme Teid sellega seoses vajaduse korral, kui olete andnud meile sõnaselge nõusoleku oma isikuandmete kasutamiseks reklaami eesmärkidel.

Selleks tuleb teha linnuke meie vormidel lause kõrvale „Jah, Viessmann Werke GmbH & Co. KG, Viessmann Deutschland GmbH, VC/O GmbH, Viessmann PV + E GmbH ja Digital Energy Solutions GmbH & Co. KG võivad kasutada minu e-posti aadressi ja/või telefoninumbrit, et mind uutest toodetest ja teenustest teavitada. Kasutan käesolevaga ka võimalust avaldada turu- ja arvamusuuringute kohta kiitust või laitust. Mul on võimalik oma nõusolek edasiulatuvalt igal ajal tagasi võtta.“

Palun pange tähele: Teile vastaval veebilehel/rakenduses näidatavas tekstis võivad teatud asjaoludel olla loetletud erinevad ettevõtted, kui Teie küsimus puudutab neid.

Kui olete andnud meile selliseks kasutuseks nõusoleku, aga tulevikus ei soovi enam Viessmannilt reklaami või päringuid saada, on Teil võimalik oma nõusolek edasiulatuvalt igal ajal tagasi võtta. Sellisel juhul Teie andmed kustutatakse või kui need on arveldamise ja raamatupidamise eesmärkidel veel vajalikud, säilitatakse nende eesmärkide täitmiseks. Selleks saatke e-kiri aadressil info.ee@viessmann.com.


Isikuandmete kasutamine e-postiga saadetava uudiskirja saajaks registreerumisel

Kui registreerute Viessmanni veebilehtedel või Viessmanni rakendustes meie uudiskirja saajaks, kasutatakse Teie e-posti aadressi teavituse ja reklaami eesmärkidel, kuni uudiskirja saamisest loobute. Uudiskirja saajaks registreerumisel salvestame Teie e-posti aadressi, Teie IP-aadressi ja registreerumise kuupäeva. Salvestamisel on ainult tõendamise eesmärk juhuks, kui kolmas isik e-posti aadressi kuritarvitab või registreerub uudiskirja saajaks ilma õigustatud isiku teadmata.

Oma nõusolek uudiskirja saamiseks on Teil võimalik igal ajal edasiulatuvalt tagasi võtta. Kui Te ei soovi enam uudiskirja saada, on Teil võimalik lasta end igal ajal meie uudiskirjas sisalduva lingi kaudu saajate nimekirjast kustutada või saatke e-kiri aadressil info.ee@viessmann.com.


Isikuandmete kasutamine kontaktvormi kasutamisel

Kui saadate meile päringuid meie kontaktvormide kaudu, salvestame Teie päringuvormil sisalduvad andmed koos Teie seal märgitud kontaktandmetega Teie päringu töötlemise ja edaspidi samal teemal esitatavate küsimuste käsitlemise eesmärgil. Neid andmeid ei edastata kolmandatele isikutele.

Teil on õigus kontaktvormi kaudu antud nõusolek andmete kasutamiseks igal ajal tagasi võtta. Palun pöörduge selleks aadressil: info.ee@viessmann.com.


Isikuandmete kasutamine Viessmann Community kasutamisel

Kui registreerite end käesolevate andmekaitse eeskirjadega nõustudes ja kasutajakontot avades Viessmann Community kasutajaks, siis kasutatakse Teie kasutada antud andmeid Viessmann Community kasutusvõimaluse pakkumiseks ning Teie esitatud küsimuste ja märkuste töötlemiseks. See hõlmab ka nõusolekut ühenduse võtmiseks Viessmanni poolt e-posti ja/või telefoni teel, mis on alati eesmärgipäraselt seotud Teie küsimuse sisuga.

Teil on võimalik oma nõusolek igal ajal oma kasutajakonto kustutamise teel edasiulatuvalt tagasi võtta. Sellisel juhul Teie andmed kustutatakse või kui need on teistel õiguslikult põhjendatud eesmärkidel veel vajalikud, säilitatakse nende eesmärkide täitmiseks. Teie Community postituste sisu anonümiseeritakse pärast Teie kasutajakonto kustutamist Viessmann Communitys ja see jääb sinna alles. Postitusi ei ole siiski võimalik enam Teie isikuga seostada.


Isikuandmete kasutamine üritustele või teabe kogumise külastustele registreerumisel

Meie veebilehe mõnedel lehekülgedel on Teil võimalik sisestada isikuandmed, et registreeruda teabe kogumise külastustele, koolitustele või Viessmanni üritustele. Kasutame neid andmeid ainult Teie päringu töötlemiseks. Kui sisestate oma e-posti aadressi ja telefoninumbri meie üritustest osavõtjana, saate e-kirja kinnitusega ja olenevalt üritusest SMSi 30 minutit enne Teie aega / enne Teie ürituse algust. Pärast ürituse lõppu säilitatakse andmed näiteks ürituse analüüsimiseks. Need andmed kustutatakse hiljemalt 6 kuu pärast, kui seadusejärgsetes säilitamistähtaegades ei ole teisiti ette nähtud, näiteks tõendite, esinduskulude, muude kulude jne puhul.

Teil on võimalik nõusolek registreerimisel kasutada antud andmete kasutamiseks kuni ürituse alguseni tagasi võtta. Palun pöörduge selleks aadressil info.ee@viessmann.com.

II. Sätted ärikasutajate jaoks

Andmekaitse eeskirjade see osa kehtib ainult ärikasutajatele, nt käsitööettevõtted, tööstusettevõtted, kohalikud omavalitsused, äriettevõtted, projekteerijad, arhitektid jne ja ainult niivõrd, kui kontaktisikud need isikuandmed meie veebilehtedel ja meie rakendustes kasutada annavad.

Viessmann kogub ja töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • kliendipäringute vahendamine,
 • vahendamine päringu esitanud klientidele,
 • Viessmanni ettevõtete nimekirjades esitamine (nt kohapealse erialase partneri otsing lehekülgedel www.viessmann.de, Installateur-Suche auf heizung.de)

Kui annate oma isikuandmed meie käsutusse, kasutame neid ainult Teie päringutele vastamiseks, Teiega sõlmitud lepingute käsitlemiseks, tehniliseks halduseks, sisselogimistegevusteks ja vastavatel veeblehtedel või rakendustes pakutavate teenuste jaoks.

Salvestatud isikuandmed kustutatakse, kui võtate salvestamiseks antud nõusoleku tagasi, kui Teie teavitamine ei ole salvestamise eesmärgi täitmiseks enam vajalik või kui nende salvestamine on muudel seaduslikel alustel lubamatu. Palun pöörduge selleks aadressil info.ee@viessmann.com Sellisel juhul Teie andmed kustutatakse või kui need on tõendamise, arveldamise ja/või raamatupidamise eesmärkidel veel vajalikud, säilitatakse nende eesmärkide täitmiseks.


III. Sätted kandideerijate jaoks

Andmekaitse eeskirjade see osa kehtib isikutele, kes kandideerivad ametikohtadele Viessmann grupi ettevõtetes või kolmandates ettevõtetes, kellele Viessmann annab töökuulutuste jaoks kasutada platvormi või partnerprogrammi. See kehtib ainult niivõrd, kuivõrd need kandideerijad edastavad isikuandmeid Viessmannile kandideerimismenetluse raames, nt kandideerimine paberil, e-kirjaga, lisaga kontaktvormidel Viessmanni hallatavates portaalides või kolmandate isikute elektrooniliste tööbörside kasutamine vastavalt vajalikule sisule, ka muude riigis kehtivate seaduste alusel. Paberil edastatud kandideerimisdokumendid skaneeritakse ja salvestatakse meie süsteemides, paber käideldakse seejärel kooskõlas andmekaitseseadustega, sertifitseeritud teenuseosutajate kaudu.

Kasutame Teie isikuandmeid ainult Teie kandideerimistaotluse käsitlemiseks ja käesolevate andmekaitse eeskirjadega nõustumise alusel. Teie dokumentidega saavad tutvuda Viessmann Werke GmbH & Co. KG, grupi vastava ettevõtte personali eest vastutavad isikud ning juhtivtöötajad ja teised värbamisega tegelevad töötajad valdkonnas, kuhu töötajat otsitakse. Veel üks töötlemise vorm on anonümiseeritud töötlemine töökohtade täitmise edukuse ja kasutatud tehniliste kandideerimiskanalite ning kandideerijate esitatud oskuste (samuti anonümiseeritult) mõõtmise eesmärgil.

Andmeid töödeldakse USAs asuva ettevõtte Greenhouse Software, Inc. süsteemide abil. Viessmann Werke GmbH & Co. KG on sõlminud vastavalt GDPRi artiklile 46 ettevõttega Greenhouse sel eesmärgil lepingu ELi andmekaitse standardtingimuste alusel.

Kandideerija salvestatud isikuandmed kustutatakse automaatselt kõige varem 4, aga hiljemalt 6 kuu möödudes alates hetkest, kui kandideerijat teavitati, et töökohale ei valitud teda ja muud seadusesätted ei ole sellega vastuolus. Tähtaeg tuleneb üldise võrdõiguslikkuse seaduse sätetest. Teie andmed säilitatakse meie päringu alusel meie süsteemis ainult Teie sõnaselge nõusoleku alusel, et neid tulevikus teiste töökuulutuste puhul arvesse võtta.

Paberil kandideerimisdokumentide saatmisel nt omal algatusel, ilma meie elektroonilistes kanalites olevatele töökuulutustele viitamata, saadetakse Teile käesolevate andmekaitse eeskirjade kokkuvõte koos Teie kirja kättesaamiskinnitusega või siiski hiljemalt siis, kui me ära ütleme.

IV. Üldine teave ja sätted Viessmanni veebilehtede ja rakenduste jaoks

Käesolevad sätted kehtivad lisaks era- ja ärikasutajatele kehtivatele sätetele Viessmanni veebilehtede ja rakenduste jaoks. Meie rakenduste jaoks on osaliselt olemas täiendavad eraldi andmekaitse eeskirjad. Viessmanni rakenduste ViCare ja Vitotrol Plus andmekaitse eeskirjad leiate järgmise lingi alt https://www.viessmann.co.uk/en/misc/apps/vicare-vitotrol/privacy-policy.html


Andmetöötlus meie veebilehtede avamisel ja meie rakenduste kasutamisel

Viessmann kogub ja salvestab oma serverites automaatselt logifailide teavet, mida Teie veebilehitseja või rakendus meile edastab. Neid andmeid ei ole Viessmannil võimalik üksikisikutega seostada. Neid andmeid ei viida kokku teiste andmeallikatega. Need on:

 • Veebilehitseja tüüp/versioon
 • Kasutatav operatsioonisüsteem
 • Referrer URL (eelnevalt külastatud lehekülg)
 • Päringu esitanud arvuti hostinimi (IP-aadress)
 • Serveripäringu kellaaeg

Neid andmeid ei seosta Viessmann teatud isikutega. Neid andmeid ei viida kokku teiste andmeallikatega. Andmete eesmärk on vaid ettevõttesisene statistiline analüüs.


Lingid välistele internetilehekülgedele

Käesolevad andmekaitse eeskirjad kehtivad eranditult Viessmanni veebilehtede ja rakenduste kohta. Need võivad sisaldada linke kolmandate isikute veebipakkumiste juurde. Käesolevad andmekaitse eeskirjad nendele ei laiene. Kui lahkute Viessmanni veebilehtedelt ja rakendustest, et külastada kolmanda isiku pakkumist, soovitame lugeda hoolikalt ka selle pakkuja andmekaitse eeskirju.


Küpsised ja analüüsivahendite kasutamine

Viessmann kasutab oma veebilehtedel ja rakendustes mitmes kohas nn küpsiseid. Nende eesmärk on muuta meie pakkumine kasutajasõbralikumaks, tõhusamaks ja turvalisemaks. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis paigutatakse Teie arvutisse ja mille Teie veebilehitseja salvestab. Enamik meie kasutatud küpsistest on niinimetatud sessiooniküpsised. Need kustutatakse automaatselt pärast Teie külastust. Küpsised ei põhjusta Teie arvutis kahju ja ei sisalda viiruseid.

Viessmann kasutab sel eesmärgil ka analüüsivahendeid, näiteks Webtrends või Google Tag Manager (Firebase). Kasutada antud ja kasutatud andmeid kogutakse ja säilitatakse täielikult anonümiseeritult. Neid andmeid säilitatakse teatud asjaoludel ka väljaspool Saksamaad või Euroopa Liitu.

Analüüsivahendite ja jälgimistehnoloogiate rakendamisel ja kasutamisel anonümiseerime isikuandmed võimalikult kiiresti kas siis pakkuja lehekülgedel, vastavate lepingute alusel või meie esmakasutamise raames, nii et Teie teabe saamise õigus ei laiene kõikidele alljärgnevalt loetletud tehnoloogiatele.

Tehes oma veebilehitsejas või rakendustes või töötavas operatsioonisüsteemi keskkonnas (iOS, Android) vastavad seadistused, on Teil võimalik selliste andmete edastamist ära hoida, see viib aga teatud asjaoludel probleemideni pakutava sisu või teenuse avamisel, kasutamisel või funktsionaalsuses. Meie kasutatavate Taboola, Inc. teenuste küpsiste deaktiveerimise võimaluse leiate järgmise lingi alt: https://www.taboola.com/cookie-policy#how-to-manage

Lisaks paigutame küpsiseid mõningatel juhtudel meie reklaamimeetmete edukuse mõõtmiseks ja optimeerimiseks. Kasutame selleks Adform Germany GmbH (järgnevalt Adform) konversiooni jälgimist. Küpsis paigutatakse kohe, kui võtate ühendust Adformi paigutatud Viessmanni reklaamiga (nt reklaambänneriga). Küpsis sisaldab reklaami ID-d ja selle kehtivusaeg on 60 päeva. See ei sisalda tunnuseid (nt täielik IP-aadress, ees- ja perekonnanimi, aadress, e-posti aadress), mille kaudu on võimalik Teie isikut tuvastada. Reklaami ID alusel saame siiski aru, millise reklaamivahendi kaudu Te Viessmanni märkasite. Viessmanni grupp ei seosta reklaami ID-d mingil juhul isikuandmetega. Kasutajad, kes ei soovi konversiooni jälgimises osaleda, saavad deaktiveerida Adformi küpsise oma veebilehitsejas http://site.adform.com/privacy-policy-opt-out.

Google Analytics and Google Tag Manager

Käesolev veebileht kasutab Google Analyticsit, mis on Google Inc. („Google“) veebianalüüsi teenus. Google Analytics kasutab niinimetatud küpsiseid, tekstifaile, mis salvestatakse Teie arvutis ja mis võimaldavad analüüsida, kuidas Te veebilehte külastate. Küpsise koostatud teave selle kohta, kuidas Te käesolevat veebilehte külastate, edastatakse üldjuhul Google‘i USAs asuvasse serverisse ja säilitatakse seal. Käesoleva veebilehe IP-anonümiseerimise aktiveerimise korral lühendab Google siiski eelnevalt Teie IP-aadressi Euroopa Liidu liikmesriikides või Euroopa Majanduspiirkonna teistes lepinguriikides. Ainult erandjuhtudel edastatakse täielik IP-aadress Google‘i USAs asuvasse serverisse ja lühendatakse seal. Käesoleva veebilehe pidaja tellimusel kasutab Google seda teavet, et analüüsida, kuidas Te veebilehte külastate, et koostada aruandeid veebilehtedel liikumise kohta ja osutada veebilehe käitajale muid veebilehe ja interneti kasutamisega seotud teenuseid. Google Analyticsi raames Teie veebilehitseja poolt edastatud IP-aadressi ei viida kokku Google‘i teiste andmetega.

Teil on võimalik küpsiste salvestamist oma veebilehitseja tarkvara vastava seadistuse kaudu takistada; juhime siiski Teie tähelepanu sellele, et sellisel juhul ei ole Teil võimalik selle veebilehe kõiki funktsioone täies mahus kasutada. Lisaks on Teil võimalik takistada küpsise koostatud ja Teie veebilehe külastustega seotud andmete (k.a Teie IP-aadress) edastamist Google‘ile ning nende andmete töötlemist Google‘i poolt, kui laadite alla ja seadistate järgmise lingi all kättesaadava veebilehitseja pistikprogrammi: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB

Täpsemat teavet kasutustingimuste ja andmekaitse kohta leiate veebilehel https://www.google.com/analytics/terms/gb.html või https://policies.google.com/?hl=en.

Juhime Teie tähelepanu sellele, et IP-aadresside anonümiseeritud kogumise (IP masking) tagamiseks käesoleval veebilehel laiendati Google Analyticsit funktsiooniga „anonymizeIp“.

Käesolev veebileht kasutab ka Google Tag Manageri. Selle teenuse abil on võimalik hallata veebilehe tag‘e pealispinna kaudu. Google Tool Manager rakendab ainult tag‘e. See tähendab: küpsiseid ei kasutata ja isikuandmeid ei koguta. Google Tool Manager käivitab teised tag‘id, mis omakorda vajaduse korral andmeid koguvad. Google Tag Manager neid andmeid siiski ei kasuta. Kui domeeni või küpsise tasandil tehti deaktiveerimine, jääb see kehtima kõikide jälgimis-tag‘ide puhul, kui neid rakendatakse koos Google Tag Manager‘iga.

Google Analyticsi deaktiveerimine

Teil on võimalik andmete kogumist Google Analyticsi poolt takistada, kui vajutate järgmisele nupule. Paigutatakse loobumisküpsis, mis takistab tulevikus Teie andmete kogumist selle veebilehe külastamisel:

Google Adwords Conversion Tracking

Viessmann kasutab Google AdWordsi kliendina Google‘i konversiooni jälgimist, mis on Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“) analüüsiteenus. Selle käigus paigutab Google AdWords Teie arvutisse küpsise (konversiooniküpsis), kui olete Google‘i reklaami kaudu meie veebilehele jõudnud. Need küpsised kaotavad kehtivuse 30 päeva pärast ja neid ei kasutata isiku tuvastamiseks. Kui külastate meie teatud lehekülgi ja küpsise kehtivus ei ole veel lõppenud, on meil ja Google‘il võimalik aru saada, et keegi on reklaamile klõpsanud ja suunatud sel viisil edasi meie lehele. Iga AdWordsi klient saab teistsuguse küpsise. Küpsiseid ei ole seega võimalik AdWordsi klientide veebilehtede kaudu jälgida. Konversiooniküpsiste abil kogutud teabe eesmärk on koostada konversioonistatistika AdWordsi klientide jaoks, kes on otsustanud konversiooni jälgimise kasuks. AdWordsi kliendid saavad teada kasutajate koguarvu, kes on nende reklaamile klõpsanud ja kes suunati edasi konversiooni jälgimise tag‘iga varustatud leheküljele.

Need ei sisalda siiski teavet, millega on võimalik kasutajate isik tuvastada.

Kui Te ei soovi jälgimises osaleda, on Teil võimalik selline kasutus vaidlustada, takistades küpsiste paigutamist oma veebilehitseja vastava seadistuse kaudu (deaktiveerimise võimalus). Sellisel juhul Teid konversiooni jälgimise statistikasse ei lisata. Lisateavet ning Google‘i andmekaitse eeskirjad leiate: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=uk


Kolmandate isikute küpsised

Viessmann kasutab reklaamipartnereid, kes aitavad kujundada internetisisu ja veebilehti Teie jaoks huvitavamaks. Seetõttu salvestatakse veebilehtede külastuse ajal Teie kõvakettale ka partnerettevõtete küpsiseid. Tegemist on ajutiste/püsiküpsistega, mis pärast ettenähtud aega automaatselt kustutatakse. Need ajutised või püsiküpsised (eluiga 14 päeva kuni 10 aastat) salvestatakse Teie arvuti kõvakettale ja need kustuvad pärast ettenähtud aega ise. Ka meie partnerettevõtete küpsised sisaldavad ainult pseudonümiseeritud, enamasti isegi anonümiseeritud andmeid. Tegemist on näiteks andmetega selle kohta, milliseid tooteid Te olete vaadanud, kas midagi osteti, milliseid tooteid otsiti jne.

Selle käigus koguvad mõned meie reklaamipartnerid ka väljaspool veebilehti teavet selle kohta, milliseid lehekülgi Te olete eelnevalt külastanud või milliste toodete vastu olete näiteks huvi tundnud, et näidata Teile sel viisil reklaami, mis Teie huvidele võimalikult hästi vastab. Neid pseudonümiseeritud andmeid ei koondata ühelgi ajahetkel kokku Teie isikuandmetega. Nende eesmärk on eranditult anda meie reklaamipartneritele võimalus pöörduda Teie poole reklaamiga, mis võiks Teile ka tegelikult huvi pakkuda.


Retargeting-tehnoloogiad

Meie veebilehed kasutavad selleks niinimetatud retargeting-tehnoloogiad. Kasutame neid tehnoloogiaid, et kujundada internetisisu Teie jaoks huvitavamaks. See tehnika võimaldab pöörduda meie partnerite veebilehtedel internetikasutajate poole, kes on juba meie poe ja toodete vastu huvi tundnud. Oleme veendunud, et isikustatud, huvidega seotud reklaami näitamine on internetikasutaja jaoks üldjuhul huvitavam kui reklaam, millel selline isiklik seos puudub. Nende reklaamivahendite näitamine meie partnerite lehekülgedel toimub küpsisetehnoloogia ja eelneva kasutamiskäitumise analüüsi alusel. Seda liiki reklaami näidatakse täielikult pseudonümiseeritult. Kasutajaprofiile ei koondata kokku Teie isikuandmetega.

Meie lehekülje kasutamisel nõustute sellega, et kasutatakse niinimetatud küpsiseid ja seega kogutakse, salvestatakse ja kasutatakse Teie kasutusandmeid. Teie küpsistes sisalduvaid andmeid säilitatakse edasi pärast veebilehitseja sessiooni lõppu, et neid oleks näiteks võimalik järgmine kord, kui veebilehti külastate, uuesti näidata. Teil on võimalik see nõusolek igal ajal edasiulatuvalt tagasi võtta, kui keeldute oma veebilehitseja seadistustes küpsiste kasutamisest.


Google‘i remarketing

Kasutame Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“) remarketing-tehnoloogiat. Selle tehnoloogia abil pöördutakse Google‘i partnerite võrgustike lehekülgedel esitatava sihipärase reklaami kaudu kasutajate poole, kes on meie veebilehti ja veebiteenuseid juba kasutanud ja pakkumiste vastu huvi tundnud. Reklaami näitamine toimub küpsiste kasutamise kaudu, need on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse kasutaja arvutis. Tekstifailide abil on võimalik kasutaja käitumist veebilehe külastamise ajal analüüsida ja seejärel kasutada sihipäraste tootesoovituste ja huvil põhineva reklaami jaoks.

Kui Te ei soovi huvil põhinevat reklaami saada, on Teil võimalik küpsiste kasutamine Google‘i poolt sel eesmärgil deaktiveerida, avades lehekülje https://adssettings.google.com/authenticated?hl=en. Teise võimalusena on Teil võimalik küpsiste kasutamine kolmandate pakkujate poolt deaktiveerida, kui avate võrgureklaami algatuse (Network Advertising Initiative) deaktiveerimislehekülje http://www.networkadvertising.org/choices/ ja rakendate loobumiseks seal nimetatud täiendavat teavet. Lisateavet Google‘i remarketingi ning Google‘i andmekaitse eeskirjade kohta leiate: http://www.google.com/privacy/ads/

Meie pakkumiste kasutamise kaudu annate nõusoleku Teie kohta kogutud andmete töötlemiseks Google‘i poolt siin kirjeldatud viisil ning eelnevalt nimetatud eesmärgil. Juhime tähelepanu sellele, et Google‘il on enda andmekaitse eeskirjad, mis on meist sõltumatud. Me ei võta vastutust nende eeskirjade ja menetluste eest.


Facebook Remarketing

Sellel veebilehel kasutatakse Facebooki remarketingi või „Custom Audience“-funktsiooni. Selle funktsiooni abil on meil võimalik sihipäraselt pöörduda reklaamiga meie veebilehtede külastajate poole, näidates meie veebilehe külastajatele isikustatud, huvil põhinevaid reklaame, kui nad Facebooki külastavad. Selleks et analüüsida veebilehtede kasutamist, mis moodustab huvil põhinevate reklaamide koostamise aluse, kasutab Facebook niinimetatud küpsiseid.

Selleks salvestab Facebook meie veebilehe külastajate veebilehitsejates numbrijadaga väikese faili. Selle numbri kaudu registreeritakse veebilehe külastajad ning anonümiseeritud andmed veebilehe kasutamise kohta. Veebilehe külastajate isikuandmeid ei salvestata. Kui Te seejärel Facebooki külastate, näidatakse Teile reklaame, mis võtavad suure tõenäosusega arvesse eelnevalt avatud toote- ja teabelehti. Kui Te ei soovi, et Facebook andmeid kogub, on Teil võimalik alljärgnevat linki kasutades salvestusest keelduda: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads Mitme veebilehitseja kasutamisel tuleb Teil see toiming iga kord eraldi läbi teha.


Inspectlet

Sellel veebilehel kogub ja salvestab andmeid veebianalüüsi teenus Inspectlet. Andmetest koostatakse pseudonüüme kasutades kasutajaprofiile. Nende eesmärk on kasutajakäitumise analüüs ja neid analüüsitakse meie internetisisu käsitsemise parandamise eesmärgil. Selleks võidakse kasutada küpsiseid (väikesed tekstifailid), mis salvestatakse kohalikult lehekülje külastaja arvutis ja mis võimaldavad sel viisil taastuvastamist, kui veebilehte uuesti külastatakse.


Hotjar

Kasutajakogemuse parandamiseks meie veebilehtedel kasutame tarkvara Hotjar (http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europe). Hotjari abil on meil võimalik mõõta ja analüüsida kasutajakäitumist (hiire liigutamine, vajutused, kerimiskõrgus jne) meie veebilehtedel. Sel eesmärgil paigutab Hotjar kasutajate lõppseadmetesse küpsised ja saab anonümiseeritud vormis salvestada kasutajate andmeid, nt veebilehe teave, operatsioonisüsteem, leheküljel viibimise aeg jne. Teil on võimalik takistada andmete töötlemist Hotjari poolt, kui deaktiveerite oma veebilehitseja seadistustes küpsiste kasutamise ja kustutate aktiivsed küpsised.

V. Teave andmesubjektide õiguste kohta

Andmekaitse eeskirjade see osa annab lisateavet Teie kui andmesubjekti õiguste teostamise kohta Viessmanni suhtes.


Teie identiteet

Selleks et teostada andmesubjektide õigusi GDPRi alusel, võib olla vajalik, et juhul kui on tegemist isikuandmetega, mida kogutakse lepinguliste suhete alusel, küsib Viessmann pisteliselt või põhjendatud kahtluste esinemise korral lisateavet Teie identiteedi tõendamiseks. See on nii eelkõige juhul, kui on esitatud elektroonilises vormis teabenõue, kuid saatja andmetest ei ole võimalik teha järeldusi asjaomase füüsilise isiku kohta.


Õigus teabele, vastuväidete esitamisele, parandamisele ja kustutamisele

Teil on õigus saada tasuta teavet seoses Teie isikuga salvestatud andmete, nende päritolu ja saaja ning salvestamise eesmärgi kohta. Selleks pöörduge palun:


Viessmann Külmasüsteemid Oü

Ehitajate tee 108
EE-12915 Tallinn
Eesti
+372 675 5150
info.ee@viessmann.com

või

Viessmanni grupi andmekaitseametnik
Viessmannstraße 1
D-35108 Allendorf (Eder)
Telefon: +49 6452 70-0
Telefax: +49 6452 70-2780
datenschutz@viessmann.com


Ebaõigete isikuandmete korral võite nõuda parandamist. Kui isikuandmed ei ole täielikud, on Teil õigus nõuda täiendamist.

Teil on õigus esitada oma andmete kogumise, töötlemise ja/või kasutmise kohta igal ajal vastuväide. Palun pöörake sel juhul tähelepanu andmekaitse eeskirjade eelnevatele osadele.

Lisaks on Teil seadusesätete alusel õigus oma isikuandmete parandamisele ja kustutamisele. Palun pöörduge ka sellistel juhtudel: datenschutz@viessmann.com

Lisateave – kontaktandmed

Teie usaldus on meile tähtis. Seetõttu soovime anda Teile igal ajal aru Teie isikuandmete töötlemise koha. Kui Teil on küsimusi, millele Te käesolevatest andmekaitse eeskirjadest vastust ei leidnud või kui soovite mingil hetkel põhjalikumat teavet, võtke palun meiega ühendust:

Viessmann Külmasüsteemid Oü
Ehitajate tee 108
EE-12915 Tallinn
Eesti
+372 675 5150
info.ee@viessmann.com

või

Vastavalt GDPRi artikli 13 lõike 2 punktile d esitame Teile siin kaebeõiguse teostamiseks vajaliku teabe:

Pädev järelevalveasutus

Estonian Data Protection Inspectorate (Andmekaitse Inspektsioon)
Väike-Ameerika 19
10129 Tallinn
Tel. +372 6274 135
Fax +372 6274 137
e-mail: info@aki.ee

Märkus turvalisuse kohta

Pingutame selle nimel, et salvestada Teie isikuandmed tehnilisi ja korralduslikke võimalusi kasutades nii, et need ei ole kolmandate isikute jaoks kättesaadavad. E-posti teel suheldes ei ole võimalik andmete täielikku turvalisust tagada, nii et konfidentsiaalse teabe korral soovitame Teil kasutada postiga saatmist.


Seisuga: 07. mai 2018